GDPR

Kdo je správce osobních údajů?

Jitka Pastrňáková, fyzická osoba podnikající pod obchodní firmou usporadejto.cz, je provozovatelem těchto webových stránek, považuje ochranu a důvěrnost osobních údajů za velmi důležitou, a jako správce osobních údajů dbá na zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Správcem osobních údajů je Jitka Pastrňáková, provozovatelem e-shopu usporadejto.cz podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Třanovická 20, Český Těšín – Koňákov, 735 62 a identifikačním číslem 01175718. Prodává úložné systémy, krabice a boxy, dále poskytuje služby s tímto spojené pro organizaci a uspořádání domácnosti či provozoven.

Usporadejto.cz je správcem osobních údajů především ve vztahu k osobním údajům oprávněných či kontaktních osob zákazníků a potencionálních zákazníků. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi. Dále je též správcem ve vztahu ke svým obchodních partnerům.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů na nás obracet osobně na adrese Třanovická 20, Český Těšín – Koňákov, 735 62, telefonicky na čísle +420 606 773 633 či emailem na adrese info@usporadejto.cz

Co za údaje jsou sbírány a jak je získávány?

Usporadejto.cz zpracovává osobní údaje výhradně pro účely prodeje zboží kupujícím a poskytování služeb klientům, zajištění oprávněných zájmů a plnění právních povinností. Má za cíl zpracovávat pouze aktuální a přesné osobní údaje. Informujte prosím, o všech změnách vašich osobních údajů, které jste poskytli.

Osobní údaje, které společnost zpracovává o zákaznících či potencionálních zákaznících získává v prvé řadě přímo od subjektu údajů při uzavření smlouvy, případně sděleny subjektem údajů i později v průběhu trvání smluvního vztahu. Všechny osobní údaje, které vznikají z podnětu vzájemné komunikace a interakce, jsou řízeny interním systémem ochrany osobních údajů.

V rámci naší činnosti se zpracovávají různé druhy informací, které je však obecně možné rozdělit do následujících kategorií:

        Identifikační údaje, mezi něž řadíme zejména titul, jméno, příjmení, adresa za účelem uzavření smlouvy;

        Kontaktní údaje, mezi něž řadíme zejména telefonní číslo, emailovou adresu pro potvrzení uzavření smlouvy, plnění služeb a zajištění komunikace při realizaci kupní smlouvy.

        Údaje o transakcích, mezi ně řadíme zejména údaje o platbách, případně i jiné údaje vyplývající ze služeb poskytovaných našim zákazníkům a obchodním partnerům;

        Údaje zahrnuté v komunikaci, mezi něž řadíme zejména jakékoliv osobní údaje zákazníky a potencionálními zákazníky v rámci jejich jednání s námi, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi námi proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online, ale zároveň i samotný obsah komunikace s danou osobou (obsah e-mailové komunikace) a rozsahu a způsobu poskytované služby;

        Údaje potřebné ke zlepšení kvality služeb, mezi něž řadíme IP adresu zákazníka a cookies při používání webových stránek.

Za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají?  Jaký titul to dovoluje?

Největší část osobních údajů zpracovává usporadejto.cz za účelem prodeje zboží a poskytování služeb spojených s upořádáním úložných prostor. Dále za účelem zjišťování zákaznické spokojenosti. Poskytnutím osobních údajů zákazníka je smluvní povinností. Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být zpracovány za účelem komunikace s daným subjektem prostřednictvím emailu, telefonického hovoru, poštovní korespondence nebo zasíláním SMS v záležitostech týkajících se vyřízení objednávky nebo reklamace či poptávky subjektu.

 

Za účelem bezpečného a řádného výkonu plnění Kupní smlouvy, tj. například pro zaslání zboží Kupujícímu, se mohou zpracovávat identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o transakcích. Poskytnutí těchto osobních údajů je smluvní povinností, a jejich neposkytnutí by znemožnilo efektivně a bezpečně plnit smlouvu s klientem.

Za účelem nabídky souvisejících služeb, navazování, udržování a prohlubování obchodních vztahů a kontaktů s klienty popř. obchodními partnery, například za účelem zasílání obchodních, ale i jiných neobchodních nabídek, se mohou zpracovat identifikační údaje a kontaktní údaje statutárních zástupců, oprávněných či kontaktních osob zákazníků. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonnou ani smluvní povinností a jejich neposkytnutí nemá pro dotčenou osobu negativní následky.

Právní předpisy a legislativa ČR taktéž v určitých případech dávají povinnost osobní údaje zpracovávat. Jedná se typicky o uchování údajů dle zákonných požadavků (daňové předpisy).

Na jak dlouho jsou údaje sbírány? Jakým způsobem jsou uchovány?

Osobní údaje Kupujících a Klientů se zpracovávají a uchovávají po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

Po uplynutí této doby jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje jen pro slučitelné účely anebo pro zvláštní účely (archivace či statistika).

Osobní údaje uchováváme elektronicky výhradně na zařízeních usporadejto.cz či u našich důvěryhodných partnerů a fyzicky jen v prostorách usporadejto.cz a pod dohledem odpovědných osob.

Jak je zajištěná ochranu osobních údajů?

Dodržují se potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Dbá se na zachování mlčenlivosti o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení účinnosti smlouvy.

Kdo údaje dále zpracovává?

Osobní údaje využívá usporadejto.cz výhradně pro zajištění prodeje a služeb, chrání je před zneužitím a neposkytuje je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Výjimku představují externí subjekty, které pro usporadejto.cz zajišťují podpůrné služby a orgány veřejné správy. A dále subjekty zajišťující průzkum zákaznické spokojenosti. Těmto osobní údaje poskytnout lze či dokonce je nutné v minimálním rozsahu příkladově při: dodržení příslušného právního předpisu anebo vykonatelné žádosti státní správy, uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně prošetření jejich možného porušení, postupu zaměřeném na řešení trestných činů, technických komplikací či bezpečnostních incidentů, ochraně před poškozením práv, majetku anebo bezpečnosti tak, jak to vyžadují či dovolují právní předpisy, zajištění služeb a správě aplikací, poskytování technických a IT služeb, poradenské a konzultační činnosti.          

Zároveň Vám je zaručeno, že v rámci našeho zpracování osobních údajů nedochází k jejich předání do třetích zemí mimo území Evropské Unie či do mezinárodních organizací. Ani není prováděno zpracování formou automatizovaného rozhodování či profilování.

Jaká práva mají kupující/klienti z hlediska ochrany osobních údajů?

Máte právo požádat usporadejto.cz o potvrzení, zda jsou zpracovány osobní údaje, které se Vás týkají. V relevantních případech se na usporadejto.cz lze obracet za účelem uplatnění Vašeho práva na přístup k osobním údajům, opravu nepřesných údajů, doplnění neúplných údajů nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování, uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jste-li přesvědčeni, že se s vašimi daty nezachází adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, nebo prostřednictvím webových stránek úřadu: www.uoou.cz.

 

V Český Těšíně, platné od 03. 08. 2023

 

Biano Star, Favi online s.r.o.

Jako subjekty zajišťující průzkum zákaznické spokojenosti a  k získávání hodnocení nákupů. Při zpracování osobních údajů působí v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.
K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.
Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).