Všeobecné obchodní podmínky

Jitka Pastrňáková, fyzická osoba podnikající pod obchodní firmou usporadejto.cz 

se sídlem Třanovická 20, Český Těšín – Koňákov, 735 62
identifikační číslo: 01175718
kontaktní e-mail: info@usporadejto.cz

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1. 1. 2021

Verze 1

 1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) e-shopu usporadejto.cz , zastoupená fyzickou osobou Jitkou Pastrňákovu podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku se sídlem Třanovická 20, Český Těšín – Koňákov, 735 62 a identifikačním číslem 01175718 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“). 

 1. Kupní smlouva se uzavírá mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující/klient“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího úložné systémy, krabice a boxy, dále služby s tímto spojené pro organizaci a uspořádání domácnosti. 

 1. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.usporadejto.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

 1. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 1. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

 1. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Uzavření kupní smlouvy při objednávce zboží

 1. E-shop usporadejto.cz obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a nevypršela lhůta časově omezené kampaně, pokud byl součástí takové kampaně. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 1. E-shop usporadejto.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené e-shopu usporadejto.cz platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář („košík“) na e-shopu usporadejto.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží

 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

(dále společně jen jako „objednávka“)

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“ nebo „Objednat“. 

 1. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

 1. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, 2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

 1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího. 

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 1. Uzavření kupní smlouvy při objednávce služeb

 1. Předmětem Kupní smlouvy je závazek usporadejto.cz k výkonu díla provádět pro Klienta dohodnuté práce spojené s uspořádání úložných prostor v objednaném rozsahu a závazek Klienta tyto práce převzít a zaplatit za ně ujednanou cenu. Předmětem Smlouvy není závazná dodávka úložných boxů, není-li dohodnuto jinak. Jedná se o jednorázovou činnost. 

 1. K uzavření Kupní smlouvy dochází také vyplněním Objednávkového formuláře, Emailu či telefonicky, kdy kupující objednává práce spojené s upořádáním prostoru v domácnostech a provozovnách firem.

 1. Web usporadejto.cz obsahuje seznam služeb, vč. postupu, jakým způsobem probíhá realizace. Objednávka je bezprostředně po odeslání převzata a zpracována. Vyřízení objednávky bude probíhat formou e-mailové, onlinové či telefonické komunikace. Klient je poté informován prostřednictvím jím sděleného emailového kontaktu o dostupnosti služeb a termínu, a to nejpozději do 48 hodin od přijetí objednávky s tím, že objednávky přijaté v průběhu dnů pracovního klidu budou vyřízeny bezodkladně nejbližší pracovní den. 

 1. Usporadejto.cz započne s výkonem prací dnem sjednaným v Kupní smlouvě po dohodě s Klientem. Práce pro organizaci úložných prostor jsou prováděny v dohodnutém místě a dohodnutém termínu. 

 1. Klient je s informací o dostupnosti služeb zaslána nabídka, včetně návrhu předpokládané kalkulace ceny prací spojených s upořádáním a organizaci úložných prostor určené odhadem dle poptávaného rozsahu. 

 1. Veškeré objednávky učiněné odesláním Objednávkového formuláře jsou považovány za závazné. Odešle-li Klient objednávkový formulář umístěný na webových stránkách, odešle poptávku na uvedený email či kontaktuje společnost telefonicky a aktivně proklikem v k tomu určeném poli Objednávkového formuláře potvrdí seznámení se s obsahem VOP, má se za to, že souhlasí s těmito VOP. Klient má možnost jednostranně zrušit nebo změnit objednávku před jejím vyřízením pouze po výslovné dohodě. 

 1. K uzavření Kupní smlouvy dochází okamžikem výslovné akceptace nabídky služeb učiněné formou emailové odpovědi ze strany Klienta v návaznosti na obdrženou emailovou informaci o dostupnosti služeb spolu se specifikací prací. Nejpozději je Kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy usporadejto.cz začne provádět služby spojené s organizaci a uspořádáním úložnách prostor. Okamžikem uzavření Kupní smlouvy jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající.

 1. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah prací, výše kalkulační ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 1. Cena zboží /služeb a Platební podmínky

 1. Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři, pokud Prodávající nenabídne další způsoby. Jedná se bezhotovostní platby platební kartou nebo převodem, popř. zaslání na dobírku. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 1. Stanovená cena služeb je dána velikosti prostoru a množstvím předmětů, podle nichž je kalkulována doba provádění prací. Podkladem pro účtování je jejich skutečné provedení. Stanovená cena může být změněna dle reálné náročnosti jako vícepráce. Na navýšení předpokládané ceny bude Klient vždy upozorněn a Klient musí s navýšením souhlasit. Neprovedené práce nebudou předmětem reklamace ze strany Klienta.

 1. Klient se zavazuje zaplatit zálohovou část ceny před realizací. Následně je povinen po převzetí prací vždy bezodkladně po skončení prací stvrdit svým podpisem předání práce. Klient se zavazuje realizovat dodatečnou platbu ihned po ukončení prací, a to v bezhotovostním převodem oproti vystavenému daňovému dokladu. K odpracovaným hodinám bude připočten i čas strávený na cestě mimo domluvený rozsah, jehož hodinové vyčíslení bude stanoveno ve Smlouvě, popř. poplatek za dopravu.

 1. Klient se zavazuje fakturu ve lhůtě splatnosti uhradit. Pro případ prodlení s úhradou faktury se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení, tím není dotčen nárok na náhradu škody prodlením způsobenou. 

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením zboží. Příspěvek na balení je nezávazný a dobrovolný.

 1. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná max. do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 1. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 1. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Případné slevy z ceny služeb/zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po doručení zboží nakupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na email kupujícího.

 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 1. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující/klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. 

 1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím

 1. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 1. Přeprava a dodání zboží

 1.  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 1. Práva u vadného plnění 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 1. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Třanovická 20, 735 62 Český Těšín - Koňákov, nebo e-mailem na adrese info@usporadejto.cz. Kupující společně s uplatněním reklamace je povinen předat zboží prodávajícímu. 

 1. Reklamace a odpovědnost za škodu

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 1. Zjištěné nedostatky při provádění prací spojených s uspořádáním úložných prostor je Klient povinen uplatnit písemnou reklamací učiněnou bezprostředně po ukončení prací, nejpozději však do 24 hodin od provedení. Klient je povinen přiložit k reklamaci pořízenou fotodokumentaci, prokazující vadné plnění. Pokud bude shledána reklamace oprávněnou, zajistí usporadejto.cz následně nápravu bez zbytečného odkladu, tj. do dvou pracovních dnů od přijaté reklamace, případně v jiné lhůtě dohodnuté s Klientem.

 1. Usporadejto.cz odpovídá Klientovi za škodu na jeho majetku vzniklou v souvislosti s plněním Kupní smlouvy. Způsob nápravy bude určen dohodou smluvních stran. Vzniklá škoda může být nahrazena uvedením v předešlý stav nebo případným uhrazením vzniklé škody v rámci pojistného plnění, nejpozději do 90 dnů ode dne oznámení vzniklé škody. 

 1. Reklamace musí obsahovat:

 • Číslo objednávky

 • Datum objednání zboží

 • Datum obdržení zboží

 • Jméno a přímení

 • Telefon, e-mail

 • Název zboží

 • Popis závady

 • Fotografie prokazatelně ilustrující vadu nebo poškození zakoupeného zboží

 • Fotografie výrobní etikety z obalu zboží (jeli k dispozici)

 • Fotodokumentaci přepravního obalu spolu s přepravní etiketou včetně vnitřních výplní (pokud se jedná o poškozené zboží)

 1. Reklamovaný produkt/zboží je nutné před odesláním kvalitně zabalit, tak, aby bylo zboží dostatečně chráněno před dalším poškození, které by mohlo vzniknout v průběhu přepravy zpět k prodávajícímu. 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly nebo jsou popsány na webu. Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, zboží odpovídá jakostí, zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. Kupující je povinen uplatnit u prodávajícího vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil nebo ji při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit mohl. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 1. Kupující je oprávněn požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li výměna možná, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Může požadovat také přiměřenou slevu.

 1. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 1. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, není-li v záručním liště poskytnuta delší záruční doba, nebo nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak (například na obalu). Pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím, nebo jím určenou třetí osobou.

 1. Prodávající neodpovídá za následující vady - opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; vady nových věcí prodávaných se slevou, pro které byla nižší cena sjednána; vady věcí způsobené při tzv. vlastní montáži, nebo v jejím důsledku, vady a poškození, které si kupující způsobil sám, včetně vad vzniklých v důsledku nesprávného užívání v rozporu s návodem použití, nebo o nich před převzetím věci věděl.

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména na adrese:usporadejto.cz  – Jitka Pastrňáková, Třanovická 20, 735 62 Český Těšín – Koňákov, telefonicky na čísle: +420 606 773 633, nebo elektronickou poštou na adrese info@usporadejto.cz

 1. Kupující předloží doklad o nákupu, nebo jiným způsobem doloží, že výrobek byl prodán prodávajícím, u něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění reklamace. Zákazník je povinen identifikovat reklamovanou vadu a její rozsah předložením poškozené věci, popř. zasláním fotografií, na kterých je škoda prokazatelně viditelná. Bez označení reklamované vady a jejího rozsahu nelze zahájit reklamační řízení.

 1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. 

 1. Kupující nemá právo na náhradu nákladů na dodání zboží v případě uznání oprávněnosti reklamace. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující-spotřebitel. Prodávající tyto náklady kupujícímu nehradí ani zpětně. 1. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce je o nově publikovaných produktech kupující informován pravidelnými e-maily, jejichž příjem může zrušit ve svém uživatelském účtu nebo kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém e-mailu. Prodávající nemá povinnost tyto e-maily posílat všem kupujícím.

 1. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 1. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 1. Registraci na webové stránce mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 1. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP)

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 1. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

 1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

 1. Prodávající zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Kupujícího/Klienta uvedené v kupní smlouvě, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb, a to za účelem souvisejícím s poskytováním prodeje zboží a služeb, a případného kontaktování Prodávajícího/Klienta a jím určených osob dle Smlouvy, a to i s dotazy ohledně nabídky, rozvoje produktů a služeb a zvláštních propagačních akcí usporadejto.cz, a to buď e-mailem, poštou nebo telefonicky. 

 1. Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách (viz. Samostatný dokument) 

 1. E-shop usporadejto.cz zpracovává osobní údaje výhradně pro účely prodeje zboží a poskytování služeb souvisejících s uspořádáním a organizací úložných prostor, a to na základě kupní smlouvy, přičemž tato Smlouva je zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém byly společnosti poskytnuty ze strany Kupujícího/Klienta.

 1. Zpracované osobní údaje: jméno a příjmení kontaktních osoby, emailovou adresu, datum narození, PSČ, adresu bydliště, telefon, identifikační údaje a popis úložnách prostor, číslo účtu, IP adresu. 

 1. Dalším důvodem pro zpracování osobních údajů může být nezbytnost daná účely oprávněných zájmů usporadejto.cz či třetí strany, např. pro vedení soudních sporů, reklamačních a pojistných řízení, marketingu a dále nezbytnost daná plněním zákonných povinností (např. vedení účetnictví při plnění daňových povinností).

 1. Usporadejto.cz plní vůči subjektům údajů své zákonné informační povinnosti dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektů údajů ve vztahu k poskytovaným službám.

 1.  Kupující/Klient je oprávněn požádat usporadejto.cz prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně o informaci o zpracování svých osobních údajů. Společnost je povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů předat. 

 1. Kupující/Klient je oprávněn své poskytnuté a zpracovávané osobní údaje měnit a aktualizovat. V případě, že Kupující/Klient zjistí nebo se domnívá, že usporadejto.cz provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, je oprávněn požádat prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy nebo písemně na adresu sídla o vysvětlení, o odstranění vzniklého stavu blokováním, provedením opravy, doplněním nebo výmazem osobních údajů. Je-li tato žádost shledána jako oprávněná, je usporadejto.cz povinna neprodleně, nejpozději do pěti (5) dnů, odstranit závadný stav

 

 1.  Používání cookies

 1. Na webové stránce jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání, jakož i způsob, jak jejich používání zakázat, jsou k dispozici v samostatném dokumentu na webu. 

 1. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy, která je dostupná na https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve využít kontakt na Usporadejto.cz  pro vyřešení nastalé situace.

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování e-shop usporadejto.cz , Třanovická 20, 735 62 Český Těšín – Koňákov, adresa elektronické pošty info@usporadejto.cz  Další kontaktní údaje jsou k dispozici na www.usporadejto.cz

V Český Těšíně, dne 31.12.2020